आदिवासी जमीनीची परस्पर विक्री, शासनाचा महसूल पाण्यात